Rätt Rak RöntgenRemiss
“The two words 'information' and 'communication' are often used interchangeably, but they signify quite different things.

Information is giving out; communication is getting through.”

~ Sydney J. Harris

Standard Mall för Röntgenremisser

Frågeställning

1.Viktigaste frågan först: Frågorna ställs i fallande viktighetsgrad. Undersökningen anpassas till övriga frågor om det går inom rimligt stråldostillskott / kontrastfaser / undersökningstid / andra förberedelser.

2.Max 3 frågeställningar: Fokuserade frågor förbättrar diagnostiken. Vi utelämnar inte överraskningar / bifynd från vårt utlåtande, även om ni inte frågat efter dom.

3.Delegerande- och remitterande läkare måste vara ense om frågeställningarna: De svåraste undersökningarna för oss att utföra och bedöma är där den delegerande läkaren inte har gett den remitterande läkaren tillräckligt med information om varför de önskar undersökningen.

4.Undvik ”Patologi” eller ”Annat”: Dessa frågor berättigar inte undersökningen och är inte tillräckligt specifika för att optimera undersökningen eller bedöma bildmaterialet.

Berättigande av undersökning / Val av modalitet:

(I framtiden kommer ovanstående bytas ut med svensk iGuide)

Anamnesordning

1.Vad pat söker för och det ni vill ha reda på: Beskriv det ni vill ha reda på, och varför det berättigar en undersökning. Detta är den viktigaste punkten i remissen att få rätt. Är det inte tydligt vad som ska utredas kan vi missuppfatta vad som behöver göras, pat får en onödig/suboptimal undersökning och ni får ett sämre svar.

2.Aktuellt klinisk status och sjukdomar / tillstånd: Symtom. Undersökningsfynd. Lokalisation på kroppen. Traumamekanism. Tidsstämpel när det började. Hur länge har det pågått. Har symtomen ändrats över tid. Labbsvar.

3.Finns cancer i bakgrunden?

4.Andra sjukdomar / tillstånd som är viktiga för undersökningen.

5.Undvik att önska undersökningen “Snart / Snabbt / Snarast”: Är för ospecifika och svårtolkade formuleringar. Ring om undersökningen behövs inom minuter, annars ange i remiss om timmar, dagar, eller veckor (och motivera varför i anamnesen).

6.Undvik "Se tidigare svar" och "Se journal": Varje remiss skall innehålla informationen som berättigar undersökningen.

Standard Mall för Röntgenremisser

Om fallet är komplicerat och det finns många möjliga diagnoser med samma sannolikhetsgrad kan ni ringa till röntgen för att diskutera fallet. Vi kan hjälpa till att rekommendera undersökningen som visualiserar de farligaste diagnoserna först, eller undersökningen som fångar upp så många frågeställningar som möjligt med en acceptabel stråldos/undersökningstid/etc för patienten.

Exempel på bra remisser:

Exempel Bra remisser

Checklistor

En kort summering av andra saker anamnesen ska innehålla, och förberedelser remittenten ska påbörja för att undersökningen / ingreppet blir av.

Bas checklista:

 • Är det Ej HLR?
 • Behandla pats svåra smärta / illamående / dyspne / oro till den grad undersökningen kan utföras
 • Fasta inför vissa undersökningar / ingrepp (informera pat och personal).
 • Kollat graviditet?
 • Påbörja interventionsförberedelser (se längre ner på sidan)
 • Har pat ändrad anatomi inom området som undersöks (t.ex. hemikolektomi, njurresektion, protes, äldre fraktur)?
 • Blodsmitta?
 • Infektion med hög smittrisk?
 • Namn på röntgenläkaren du har diskuterat fallet med.
 • Tolkbehov? Behov för special personal/person eller utrustning?
 • Är pat på något udda ställe? Flyttat avdelning? Hemma? Är pat på väg hit från Vårdcentral?
 • Notera pats telefonnummer i remissen om undersökningen är akut och pat måste ringas in av oss.

Kontrast checklista:

Kontrast: Notera i remiss om pat reagerat mot kontrastmedel. Vilket medel det var, när, och typ av symtom.

 • Vuxna - Kontrast Profylax:
  • Inför akuta undersökningar: Få klartecken från röntgen att undersökningen blir av före ni påbörjar profylax.
   • 1. Solu-Cortef 200 mg iv omedelbart och sedan var 4:e h tills undersökningen är avslutad
   • 2. Desloratadin (Aerius) 5 mg snarast, om möjligt 30 min innan undersökning.
  • Inför elektiva undersökningar: Röntgen informerar pat om premedicinering.
   • 1. Prednisolon 50 mg (10 tabl à 5 mg) per os 12 tim + 2 tim innan undersökning.
   • 2. Desloratadin (Aerius) 5 mg) 30 min innan undersökning.
 • Barn - Kontrast Profylax:
  • Diskutera med er Bakjour och Röntgenläkare före ni påbörjar profylax.
  • Generellt 100 mg Solu-Cortef iv och 2,5 mg desloratadin (Aerius) munsönderfallande.

Krea / njursvikt: Pat som får kontrast måste vara välhydrerad. Vi kan kompensera en liten krea höjning med att sänka kontrastdosen till pat, men om kreavärdet är för högt ökar vi risken för njurskada.

 • Hur gammalt får Krea värdet vara?
  • Polikliniska u.s. - max 3 månader.
  • Akuta u.s. - max 12 timmar.
  • Krea måsta alltid vara taget efter senaste undersökningen med intravenös kontrast.
 • Notera diabetes och evt. behandling:
  • Diabetes ökar risk för nefrotoxicitet. Vi sänker kontrastdosen vid behov.
  • Vid Metformin / Glucophag behandling pausar pat med medicineringen från undersökningstillfället tills 48 timmar efter krea normaliseras.
 • Högt Krea? Vad göra:
  • Inför intravenös kontrast: Intravenös vätska i flera timmar eller ett dygn. Nytt krea och nytt ställningstagande till intravenös kontrast efter detta.
  • Peroral jod kontrast absorberas så sakta att den inte ger någon njurpåverkan. Det är OK att ge peroral kontrast till pat med högt krea.

Nefrotoxiska läkemedel: När möjligt sätts ut 2-3 dagar före undersökning.

Dialysbehandling:

 • Om restfunktion finns, viktigt att spara detta för livskvalitet.
 • Om ingen restfunktion finns inget hinder att ge normala kontrastdoser.

Thyroideastatus:

 • Hyperthyreos: Vid okontrollerad hyperthyreoidism kan jodkontrast utlösa en överproduktion av thyroidea hormoner. Vi ger jodkontrast endast till patienter vars hyperthyreoidism är kontrollerad.
 • Jod-kontrast gör Radiojodbehandling ineffektiv i c.a. 3 månader.

Myasthenia gravis:

 • Litteraturen beskriver enstaka andningsstillestånd efter jodkontrast. Pat med bulbära symtom bör övervakas ett dygn.

MR checklista:

Röntgensköterskor kollar i en gigantisk lista om saker är MR säkra eller ej. Notera möjliga kontraindikationer i remisstexten: Äldre kärlstent. Mekanisk hjärtklaff. CSF shunt. Hörselbensprotes. Insulinpump. Neurostimulator. Metallsplitter i kroppen/ögon från olyckor eller arbete. Cytostatikapump. Vikt > 200 kg. Feber. Gravid. Njursjukdom / skada. Klaustrofobi. Pat har svårt att ligga stilla eller svårt att ligga rakt.

Saker i undersökningsområdet som ger bildartefakter: Nylig operation eller biopsering. Piercings. Proteser. Stag/skruv. Hudklips. Tandställning.

MR Kontrast Kontraindikation: GFR < 30 ml/min. Hemodialys. Levertransplantation (leverspecifik kontrast). Barn < 1 år.

PET/CT checklista (till Linköping):

 • Kroppsvikt: Används för att dosera isotopen som ges till patienten.
 • Patientens mobilnummer: Om det blir problem med leveransen av isotopen från Helsingfors på morgonen måste patienterna ombokas. Många patienter kommer långt bortifrån för undersökningen och det är bra att kunna stoppa dom på vägen.
 • Info om tidigare cancerbehandling:
  • Har pat fått strålbehandling? Vilket område och vilket datum?
  • Är pat opererad? Vilket område och vilket datum?
  • Är pat biopserad? Vilket område och vilket datum?
 • Krea: När CTn ska utföras med kontrast. Kontrastmedelsallergi? Diabetes?

Radiologiska Interventioner:

Se PM nedan för utförliga instruktioner.

Författare: Dr Jay-Dev KarunaratneDr Markus Koisti